Konference

Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol: 4. 10. 2023 14.00-18.00, Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Cílem konference bylo představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům na této stránce cca v polovině listopadu 2023. Během konference se účastníci seznámili nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech. Konference se zúčastnilo hybridním způsobem asi 160 účastníků z řad vyučujících 1. stupně základní školy a matematiky a českého jazyka 2. stupně, didaktiků matematiky a didaktiků českého jazyka i inspektorů České školní inspekce.